Các chức năng hệ thống

Đăng nhập hệ thống

Đối với phiên bản sử dụng dữ liệu MS Access:

Nếu sử dụng cho máy đơn, phần mềm luôn đọc CSDL trong thư mục cài đặt phần mềm.

Nếu sử dụng trên mạng cục bộ, khi chạy chương trình lần đầu tiên xác định tệp cơ sở dữ liệu chính của chương trình – tmHotel.mdb. Cơ sở dữ liệu có thể thay đổi trong tùy chọn hệ thống 

Đối với phiên bản sử dụng dữ liệu MS SQL Server:

Khi chạy chương trình lần đầu tiên, cần phải xác định máy chủ Sql Server:

  • IP máy chủ:     là địa chỉ máy chủ Sql Server, nếu phần mềm cài tại máy chủ Sql Server thì địa chỉ là 127.0.0.1
  • Cổng truy cập :    1433
  • CSDL:        tmHotel
  • Người dùng:    sa
  • Mật khẩu:  Dùng để truy cập vào máy chủ Sql Server

Khi đăng nhập hệ thống, lưu ý tắt phần mềm hỗ trợ gõ tiếng Việt

“Admin” có toàn quyền truy cập tất cả các chức năng của phần mềm. Đối với các người dùng khác, hệ thống sẽ xác định hệ thống menu và quyền hạn làm việc theo sự phân quyền đã được thiết lập bởi người quản trị hệ thống

Quản trị nhân viên

tai khoan nguoi su dungCửa sổ nghiệp vụ này dành riêng cho người quản trị hệ thống

Nhân viên được quản lý theo bộ phận tổ chức. Có thể chuyển nhân viên từ bộ phận này sang bộ phận khác

Nhân viên nào được cấp tài khoản và mật khẩu thì có thể sử dụng phần mềm theo quyền hạn được cấp bởi người quản trị hệ thống. Mỗi người sử dụng có thể có một account, bao gồm tên truy cập và mật khẩu (có độ dài tối đa 12 ký tự, có phân biệt chữ hoa, chữ thường). Số lượng tài khoản người sử dụng trong hệ thống không hạn chế và không được phép trùng. Khi đăng ký người dùng mới, có thể đặt mật khẩu ban đầu hoặc để trống.

Hệ thống quyền hạn truy cập chương trình thể hiện dạng một sơ đồ hình cây gồm hệ thống menu của phần mềm với các quyền hạn truy cập tương ứng. Quyền hạn truy cập các chức năng xác định thông qua trạng thái bật hoặc tắt của chức năng đó. Nếu không cho phép truy cập menu, các quyền hạn khác có trong menu này sẽ bị bỏ qua.

Hệ thống quyền hạn truy cập được xác định ở đây sẽ áp dụng vào chế độ phân quyền khi người sử dụng đăng nhập hệ thống:

Các menu không được truy cập sẽ bị phân liệt (disabled)

Các chức năng không được phép trong menu sẽ bị phân liệt (disabled) khi người dùng truy cập menu đó

Lưu ý: Có một số tùy chọn trong mục “Tùy chọn hệ thống” chỉ dành riêng cho Admin, không bị ảnh hưởng bởi chế độ phân quyền, có nghĩa là, với người sử dụng đăng nhập không phải Admin, chúng tự động phân liệt

Dùng thử phần mềm

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây.

Phần mềm Boomerang Soft là gì?

Boomerang Soft chuyên cung cấp các phần mềm quản lý kinh doanh, tên gọi Boomerang với hàm ý rằng đầu tư vào phần mềm tương tự như việc sử dụng Boomerang - vũ khí của thổ dân Châu Úc - sau khi ném đi, Boomerang sẽ bay trở lại với người sử dụng nó.