Chứng từ nhập kho

Là chứng từ quản lý đầu vào của hàng hóa trong hệ thống, đồng thời, chứng từ nhập hỗ trợ tính toán lập giá bán và in tem mã vạch cho lô hàng mới nhập

Các thông tin trên chứng từ:

  • Bắt buộc phải có: số chứng từ, ngày nhập, đơn vị cung cấp, kho nhập hàng, hình thức thanh toán. Nếu không có đơn vị cung cấp, phần mềm "hiểu" đó là khách vãng lai và tự động gán mã "0".
  • Các thông tin không bắt buộc: Họ tên người nhập hàng, Nội dung chứng từ, số , ngày chứng từ của người bán, số hóa đơn của người bán, nhân viên nhập hàng
  • Ngày thanh toán: ngày đến hạn thanh toán dùng để theo dõi quá trình thanh toán
  • Không trùng mã hàng:
    • Nếu không bật chức năng này, hàng hóa chọn vào phiếu có thể trùng mã, nghĩa là có nhiều dòng hàng của cùng một mã hàng. Thường dùng đối với trường hợp nhập cùng một mặt hàng nhưng có giá khác nhau hoặc có hàng khuyến mãi (giá bằng 0)
    • Nếu bật chức năng này, khi chọn hàng vào phiếu trùng mã, số lượng nhập của mã hàng đó được cộng thêm

Dữ liệu:

Hàng hóa

Mã hàng, tên hàng, đơn vị tính. Hàng hóa phải có sẵn trong kho (danh mục hàng hóa), được cập nhật vào chứng từ thông qua chức năng chọn hàng vào phiêu từ danh mục, không nhập trực tiếp trên phiếu được. Mặt hàng mới có thể bổ sung trên cửa sổ chọn hàng

Hàng hóa cũng có thể chọn vào phiếu thông qua mã vạch bằng cách sử dụng cửa sổ nhập mã vạch trên giao diện chính của phần mềm

Nên chọn các mặt hàng vào phiếu theo thứ tự trên hóa đơn của người bán để tiện đối chiếu

Các dữ liệu cần nhập (nếu có)

Số lượng nhập, Đơn giá, Số lô hàng, Thông số kỹ thuật, Ngày hết hạn sử dụng, Ngày thanh toán, Ngày hết hạn bảo hành, Ghi chú bổ sung

Mỗi mặt hàng có thể có thuế suất VAT riêng. Cũng có thể áp dụng chế độ vat và chiết khấu cho toàn phiếu (ví dụ 5% nhập 5 tại cột %VAT)

Mỗi mặt hàng có thể có tỷ lệ chiết khấu riêng. Cũng có thể áp dụng chế độ chiết khấu cho toàn phiếu. Nếu chiết khấu theo tỷ lệ % thì nhập tại cột %CK, phần mềm sẽ tính giá trị giảm giá; nếu chiết khấu bằng giá trị tiền thì nhập trực tiếp số tiền tại cột giảm giá

Giá cả Khi cập nhật một mã hàng vào phiếu, nếu mã hàng đó đã từng nhập kho, phần mềm sẽ tự động điền giá nhập lần cuối vào cột đơn giá. Nếu giá nhập mới khác giá đã có thì cần điều chỉnh lại

Thao tác chức năng

Chức năng Ý nghĩa
Chứng từ
Thêm chứng từ mới Khi thêm chứng từ mới, ngày tháng chứng từ sẽ lấy giá trị mặc định theo giá trị “đến ngày” trên giao diện chính của phần mềm. Các thông số dữ liệu hệ thống khác sẽ lấy theo giá trị mặc định (kho, hình thức thanh toán, đơn vị tiền tệ). Nếu bật tùy chọn phát sinh số chứng từ, số chứng từ mới sẽ được phát sinh
Lưu chứng từ Lưu chứng từ vào cơ sở dữ liệu: lưu các thông tin về phiếu nhập, chi tiết các mặt hàng nhập kho. Riêng giá bán được cập nhật qua menu chức năng liên quan bảng giá
Lập phiếu Chi Lập phiếu chi tiền hàng cho người cung cấp
Hàng hóa
Thao tác với dòng hàng

Mở cửa sổ chọn hàng vào phiếu nhập

Sao chép dòng hàng hiện thời thành một hay nhiều dòng khác

Chèn một hoặc nhiều dòng vào trước dòng hiện tại để nhập theo trình tự hóa đơn của người bán.

Khi chọn hàng vào phiếu, hàng hóa sẽ được bổ sung vào các dòng trống

Chuyển vị trí dòng hàng lên hoặc xuống dưới. Khi cập nhật hàng hóa vào chứng từ, nên cập nhật hàng theo thứ tự trong hóa đơn của người bán để tiện đối chiếu

Xóa dòng hàng trên phiếu

Có thể cập nhật hàng vào tmClipboard và ngược lại để chuyển sang chứng từ khác

Sử dụng chức năng cập nhật hàng khuyến mãi để cập nhật hàng hóa khuyến mãi cho các dòng hàng trên phiếu theo qui tắc khuyến mãi đã được xác lập

Xem vị trí kho của các dòng hàng

Giá cả

Cập nhật % chiết khấu cho tất cả các mặt hàng trên phiếu hoặc cho các mặt hàng chưa có chiết khấu

Lấy giá nhập lần cuối cùng của các dòng hàng hoặc lựa chọn giá nhập cho từng dòng hàng trên cơ sở giá các lần nhập trước

Lấy giá tồn kho bình quân gia quyền của các dòng hàng

In ấn
In tem mã vạch

In tem mã vạch theo bảng giá đang chọn trên thanh công cụ điều kiện của phần mềm. Nếu mặt hàng nào đó nhập lần đầu, cần phải cập nhật giá bán vào bảng giá trước.

Phần mềm in tem theo qui cách của người dùng (đã thiết lập trước trong qui cách mã vạch) với số lượng từng mặt hàng trên phiếu và thứ tự theo thứ tự trên phiếu nhập.

Toàn bộ danh mục hàng và giá bán theo bảng giá hiện thời trên thanh công cụ chính sẽ được chuyển vào danh mục chờ in tem trong tmSalex Clipboard để in bằng công cụ in ấn

In phiếu nhập kho theo mẫu In phiếu nhập kho theo mẫu chuẩn đã được thiết kế sẵn (20 dòng hàng trên một phiếu khổ giấy A4)
In phiếu nhập tùy chọn

In phiếu nhập kho theo mẫu đã được thiết kế sẵn (không giới hạn số dòng hàng trên phiếu khổ giấy A4. Số lượng trang in tùy thuộc vào số lượng dòng hàng)

In phiếu nhập tùy chọn có chiết khấu In phiếu nhập kho theo mẫu có cột chiết khấu đã được thiết kế sẵn (không giới hạn số dòng hàng trên phiếu khổ giấy A4. Số lượng trang in tùy thuộc vào số lượng dòng hàng)
Bảng giá bán
Lập giá bán

Xem và cập nhật giá bán cho các dòng hàng có trên phiếu

Có thể lập giá bán khác với giá nhập hoặc lấy giá nhập làm giá bán (giá bìa) trong trường hợp bán hàng để hưởng chiết khấu

Cũng có thể lấy giá tồn kho bình quân gia quyền làm giá bán

Dùng thử phần mềm

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây.

Phần mềm Boomerang Soft là gì?

Boomerang Soft chuyên cung cấp các phần mềm quản lý kinh doanh, tên gọi Boomerang với hàm ý rằng đầu tư vào phần mềm tương tự như việc sử dụng Boomerang - vũ khí của thổ dân Châu Úc - sau khi ném đi, Boomerang sẽ bay trở lại với người sử dụng nó.