Danh sách đối tác

Danh sách đối tác kinh doanh được quản lý theo nhóm do người sử dụng xác định và tách riêng thành hai nhóm: người cung cấp hàng và khách hàng (Ví dụ, có thể chia các nguồn cung cấp hàng theo vùng Bắc - Trung - Nam, khách hàng có thể phân chia theo khối tư nhân, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước ...)

Thông tin nhóm đối tác:

  • Mã nhóm có độ dài tối đa 5 ký tự, Tên nhóm có độ dài tối đa 50 ký tự
  • Số lượng nhóm và cấp không giới hạn. Số liệu báo cáo được tổng hợp lũy kế theo cấp nhóm

Danh sách đối tác được cập nhật theo nhóm nhà cung cấp hay khách hàng.

Thông tin thối thiểu cần có về đối tác:

  • Mã có độ dài tối đa 10 ký tự, không trùng lặp
  • Tên đơn vị (công ty) hoặc tên khách hàng (cá nhân): 50 ký tự
  • Công nợ đầu kỳ (Thu ĐK, Trả ĐK): giá trị tiền mặt còn phải thu của khách hàng hay phải trả cho nhà cung cấp khi bắt đầu sử dụng phần mềm. (Giá trị hàng hóa tồn kho đầu kỳ được phản ánh qua phiếu nhập kho theo từng nhà cung cấp)
  • Giới hạn nợ: chỉ áp dụng cho khách hàng để kiểm soát quá trình mua bán. Nếu khách hàng nào được xác định giới hạn nợ (số tiền cụ thể), khi làm phiếu xuất hàng hệ thống sẽ cảnh báo nếu số tiền nợ vượt quá ngưỡng cho phép
  • Doanh số đầu kỳ được xác định để tính doanh số cho khách hàng với mục đích tính điểm giảm giá. Doanh số được tích lũy từ doanh số đầu kỳ và các phiếu xuất cho khách hàng và qui đổi sang điểm theo giá trị qui ước trong tùy chọn của phần mềm
  • Thông tin về mã số thuế của đối tác cần cho các bảng kê khai thuế giá trị gia tăng
  • Số chứng minh nhân dân, % giảm giá: sử dụng để in thẻ khách hàng VIP và giảm giá cho khách hàng

Đối tác phải được đăng ký vào hệ thống trước khi lập các phiếu nhập - xuất liên quan. Không được xóa đối tác đã có giao dịch trong hệ thống

Danh sách đối tác có thể cập nhật từ MS Excel thông qua Windows Clipboard

Khi lập nhóm khách hàng, có thể lựa chọn bảng giá cụ thể (bán sỉ, bán lẻ, …) để áp dụng cho nhóm khách hàng. Khi giao dịch với khách hàng, bảng giá được xác lập trước sẽ được áp dụng

Trong các nhóm khách hàng, có một nhóm cần xác định là nhóm mặc định. Các khách hàng phát sinh mới trong quá trình kinh doanh (trên các chứng từ) sẽ được xếp vào nhóm này. Việc chuyển khách hàng từ nhóm này sang nhóm khác được thực hiện thông qua tmClipboard

Dùng thử phần mềm

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây.

Phần mềm Boomerang Soft là gì?

Boomerang Soft chuyên cung cấp các phần mềm quản lý kinh doanh, tên gọi Boomerang với hàm ý rằng đầu tư vào phần mềm tương tự như việc sử dụng Boomerang - vũ khí của thổ dân Châu Úc - sau khi ném đi, Boomerang sẽ bay trở lại với người sử dụng nó.