Sử dụng trên mạng nội bộ

Trên mạng cục bộ với dữ liệu dùng chung, phần mềm được cài đặt vào tất cả các máy trong mạng, thao tác trên từng máy giống như với trường hợp một máy tính đơn lẻ

Điểm khác biệt cơ bản trong trường hợp này với trường hợp trên là ở cách tổ chức hệ thống dữ liệu

Cơ sở dữ liệu chính được đặt trong một thư mục trên một máy tính nào đó - gọi là máy chủ. Cần share thư mục này với đầy đủ quyền hạn cho các máy trong mạng sử dụng được

Trên máy khác (máy trạm) trong mạng, cần ánh xạ (map) thư mục dùng chung trên máy chủ thành một ổ đĩa trên máy trạm (virtual disk drive) với tham số “Reconnect at logon” để mỗi khi máy trạm đăng nhập vào mạng, ổ đĩa này tự động được xác lập (ví dụ: ổ đĩa Z)

Khi chạy chương trình chính lần đầu tiên, phần mềm sẽ yêu cầu xác định file cơ sở dữ liệu chính nằm ở đâu:

  • với máy chủ, chọn thư mục đã cài đặt
  • Với máy trạm, chọn ổ đĩa đã ánh xạ
  • Các thông tin về đường dẫn (path) này được lưu trong tệp “tmSalex.ini” trong thư mục cài đặt phần mềm trong mỗi máy với khóa “path”. Trong trường hợp cần thiết phải xác định lại đường dẫn thư mục dữ liệu chính, có thể dùng Notepad mở tệp này để xóa dòng khóa này đi và thiết lập lại khi chạy chương trình.

Các xác lập trên chỉ có tác dụng với cơ sở dữ liệu chính. Tệp tin dữ liệu bán lẻ luôn mặc định được xác lập trong thư mục cài đặt phần mềm trên mỗi máy tính riêng biệt

Dùng thử phần mềm

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây.

Phần mềm Boomerang Soft là gì?

Boomerang Soft chuyên cung cấp các phần mềm quản lý kinh doanh, tên gọi Boomerang với hàm ý rằng đầu tư vào phần mềm tương tự như việc sử dụng Boomerang - vũ khí của thổ dân Châu Úc - sau khi ném đi, Boomerang sẽ bay trở lại với người sử dụng nó.