Quản lý đào tạo

Phần mềm quản lý đào tạo tmProx là ứng dụng hỗ trợ công tác quản lý và phục vụ đào tạo trong các trường Đại học – Cao đẳng triển khai theo qui chế đào tạo tín chỉ. tmProx bao gồm 2 phiên bản: phiên bản quản lý trên mạng nội bộ và website dành cho sinh viên

Tổng quan

tmProx là sản phẩm phần mềm hỗ trợ công tác quản lý và phục vụ đào tạo trong các trường Đại học – Cao đẳng triển khai theo qui chế đào tạo tín chỉ, tmProx bao gồm 3 thành phần:

Phiên bản trên mạng nội bộ phục vụ công tác quản lý đào tạo:

 • phan mem quan ly dao tao tin chiDanh mục dữ liệu: thông tin sinh viên phục vụ cho công tác đào tạo và công tác quản lý sinh viên; thông tin cán bộ giảng viên phục vụ cho công tác đào tạo, phân công giảng dạy, theo dõi giảng dạy và thanh toán tiền giờ
 • Phân hệ tổ chức đào tạo: hệ thống tổ chức nhà trường (khoa, khóa, lớp sinh hoạt), ngành nghề đào tạo, các học phần. khung chương trình đào tạo, các điều kiện ràng buộc học phần (song hành, học trước, tiên quyết)
 • Phân hệ tổ chức giảng dạy các kỳ học: lập kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu, tổ chức đăng ký học phần, quản lý các lớp học phần, theo dõi tiến độ đào tạo, quá trình học tập, kiểm tra và thi của sinh viên, quản lý điểm, tổng kết kỳ học, đánh giá kết quả và xử lý học vụ, xét học bổng
 • Phân hệ học phí: quản lý các khoản thu đối với sinh viên, chế độ miễn giảm, chi học bổng, quá trình thu học phí
 • Phân hệ đánh giá: quản lý sinh viên học nhiều ngành, đánh giá kết quả học tập toàn khóa, quá trình tích lũy điểm, xét điều kiện nhận đồ án tốt nghiệp, quản lý các chứng chỉ điều kiện, xét tốt nghiệp
 • Phân hệ báo cáo: bảng điểm giữa kỳ, cuối kỳ, chuyên cần, đồ án các lớp học phần; bảng điểm học tập và tích lũy của sinh viên, các mẫu thống kê...
 • Phân hệ lưu trữ: lưu trữ hồ sơ sinh viên tốt nghiệp, tạm ngưng học tập, thôi học
 • Phân hệ bảo mật: hệ thống bảo mật và phân quyền tác nghiệp, ghi nhật ký giám sát quá trình tác nghiệp của người dùng trong hệ thống

Website dành cho sinh viên hỗ trợ đăng ký học phần các kỳ học và theo dõi thông tin học vụ cá nhân

 dao tao tin chi sinh vien  dao tao tin chi giang vien
Dành cho sinh viên và phụ huynh theo dõi hồ sơ sinh viên: thông tin cá nhân, quá trình học tập và học phí   Đăng ký học phần các kỳ học, theo dõi các thông báo của phòng đào tạo và các giảng viên...

Phần mềm sổ tay giảng viên

phan mem so tay giang vien

 • Hỗ trợ giảng viên quản lý lớp học phần do mình giảng dạy và lớp sinh hoạt do mình chủ nhiệm. Dữ liệu phần mềm được đồng bộ với cơ sở dữ liệu chính của trường
 • Đối với lớp học phần: quản lý bài tập, điểm danh, tính điểm chuyên cần, nhập điểm bài tập, kiểm tra giữa kỳ, thi cuối kỳ
 • Đối với lớp chủ nhiệm: cung cấp thông tin về sinh viên và kết quả học tập, học vụ các kỳ học, nhập điểm rèn luyện
 • Trong chế độ làm việc trực tuyến, phần mềm hỗ trợ tổng hợp số liệu chuyên cần của các lớp học phần, của từng sinh viên

Các chức năng chính

QUẢN LÝ DANH MỤC

 • Toàn bộ hệ thống mã sử dụng trong phần mềm được phát sinh theo một qui tắc thống nhất, có thể in dưới dạng mã vạch nhằm tăng hiệu quả khai thác phần mềm
 • Người dùng có thể tùy chọn sử dụng hệ thống mã sinh viên do phần mềm phát sinh hay số thẻ sinh viên tự cấp theo qui tắc riêng (hoặc theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 • Danh mục hệ thống bao gồm các thông tin chuẩn phục vụ quản lý (dân tộc, tôn giáo, chễ độ miễn giảm, chức danh, học hàm học vị, ...); Chế độ thu học phí và miễn giảm
 • Danh mục địa phương dùng để quản lý quê quán sinh viên theo như danh mục địa phương của quy chế tuyển sinh Đại học và cao đẳng hằng năm.

QUẢN LÝ HỒ SƠ

 • Hệ thống tổ chức đào tạo được quản lý theo mô hình cây: trường - khoa – khóa học - lớp sinh hoạt.
 • Quản lý hồ sơ sinh viên, quá trình học tập và sinh hoạt ( bao gồm cả quản lý việc chuyển lớp, chuyển điểm của sinh viên trong quá trình học tập), kết quả học tập và các nhận xét, đánh giá.
 • Mỗi hồ sơ sinh viên được quản lý theo ngành đào tạo riêng và kết quả học tập được tính theo ngành đào tạo đó. Điều này tạo thuận lợi cho việc quản lý các lớp ghép hoặc sinh viên học nhiều ngành
 • Hồ sơ văn bằng, chứng chỉ đào tạo; Lưu trữ hồ sơ tốt nghiệp, tạm ngừng học tập; Xét các chế độ chính sách cũng như xét khen thưởng kỷ luật của sinh viên.

QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 • Quản lý học phần theo các khoa giảng dạy; Khung chương trình được tổ chức theo ngành trong các khoa đào tạo, được xây dựng trên cơ sở các học phần. Mỗi học phần được gán một công thức tính điểm riêng và có thể thiết lập được một cấu trúc bảng điểm riêng cho nó theo từng ngành, từng khoá học.
 • Cho phép tạo khung chương trình linh động cho từng ngành, từng khoá học. Cập nhật các môn thi tốt nghiệp vào khung chương trình tuỳ vào từng ngành, từng khoá học,...
 • Mỗi sinh viên có thể có một khối lượng học tập riêng tùy theo yêu cầu đào tạo, đặc biệt là các sinh viên khóa liên thông có thể được miễn học một số học phần, có điểm chuyển từ nơi khác đến
 • Mỗi ngành đào tạo có thể có nhiều khung chương trình áp dụng cho các khóa đào tạo khác nhau. Kết quả học tập của sinh viên được đánh giá theo khung chương trình mà sinh viên đó theo học

TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

 • Quản lý kế hoạch đào tạo từng kỳ, lập lớp học phần, theo dõi thời khóa biểu và tiến độ giảng dạy. Theo dõi kế hoạch kiểm tra, thi, cập nhật điểm
 • Tổ chức đăng ký qua website cho sinh viên và có thể đăng ký điều chỉnh thủ công trong phiên bản quản lý. Tổng hợp số liệu học phần, học phí mỗi kỳ của mỗi sinh viên
 • Quản lý các kỳ thi và thi tốt nghiệp: lọc danh sách sinh viên đủ điều kiện, phân phòng thi, nhập điểm thi theo danh sách thi
 • Quản lý điểm học tập, điểm rèn luyện của sinh viên trong toàn khoá học. Điểm thành phần các học phần được nhập theo cấu trúc đã xác lập trước, điểm tổng kết học phần được tính theo công thức của người dùng; Các điểm chuyển và miễn được nhập trực tiếp vào bảng điểm học tập của sinh viên
 • Điểm học tập có thể nhập song song giữa phòng đào tạo và khoa quản lý sinh viên theo lớp học phần hoặc lớp sinh hoạt; đối chiếu xác nhận điểm và khóa bảng điểm
 • Đánh giá kết quả học tập, xét học vụ từng kỳ; xét giao đồ án tốt nghiệp, xét tốt nghiệp

QUẢN LÝ HỌC PHÍ

 • Quản lý học phí và các khoản thu khác của sinh viên. Chế độ thu được áp dụng tùy theo hình thức đào tạo, loại hình lớp
 • Chứng từ thu học phí theo dõi số tiền nộp cho mỗi học phần để xác định đủ điều kiện thi cho từng học phần
 • Thu và in biên lai trên phần mềm; hỗ trợ thu học phí qua tài khoản ngân hàng
 • Cho phép thống kê việc thu học phí và các khoản thu khác theo sinh viên, theo học kỳ, theo từng ngày, theo từng khoảng thời gian trong kỳ,...
 • Xét các chế độ chính sách được miễn giảm học phí.

QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

 • Phần mềm áp dụng cơ chế bảo mật song song theo chức năng và theo đối tượng dữ liệu: Mỗi người dùng trong hệ thống được phép tác nghiệp theo chức năng được phân quyền theo đối tượng dữ liệu cụ thể cho khóa học cụ thể. Đối tượng dữ liệu cơ bản là lớp sinh hoạt và lớp học phần
 • Người quản trị có một loạt công cụ hỗ trợ trong việc quản lý dữ liệu, khóa an toàn dữ liệu
 • Các quyền làm việc gồm: xem, cập nhật, xóa, sao chép vào Windows Clipboard, in ấn. Ngoài phân quyền cho người dùng theo các menu chức năng, người quản trị có thể giới hạn bớt các quyền này

HỖ TRỢ TÁC NGHIỆP

 • Hỗ trợ khả năng giao tiếp dữ liệu với các ứng dụng văn phòng khác (MS Word, Excel). Hỗ trợ khả năng cập nhật danh sách sinh viên các lớp sinh hoạt từ danh sách trúng tuyển đầu vào.
 • Khả năng tùy biến các bảng dữ liệu theo yêu cầu: sắp xếp dữ liệu, lọc, che ẩn các cột và các hàng, tìm kiếm thông tin nhanh
 • Hệ thống trợ giúp nhanh hỗ trợ thông tin về các cột dữ liệu, thông tin đến từng ô dữ liệu để có thông tin đầy đủ trong quá trình tác nghiệp, đặc biệt là trong quá trình xử lý kết quả học tập của sinh viên
 • Tùy biến cố định (lock) các cột trên các bảng dữ liệu đối với các bảng dữ liệu nhiều cột
 • Theo dõi tình trạng sử dụng phòng học hàng ngày, theo dõi lịch công tác cá nhân
 • Hỗ trợ người dùng gửi email, nhắn tin sms cho giảng viên, sinh viên

TÍNH CÁ NHÂN HÓA

 • Phần mềm có thể triển khai cho từng giảng viên: quản lý lớp học phần do mình phụ trách, quản lý lịch trình giảng dạy, điểm danh, theo dõi bài tập và đánh giá sinh viên trong quá trình học tập; hỗ trợ thông tin cho quản lý lớp chủ nhiệm
 • Quản lý kế hoạch cá nhân, thời khóa biểu giảng dạy, các lưu ý công tác và các trao đổi trên mạng

Cấu hình tối thiểu

 • Máy tính PC sử dụng MS Windows từ phiên bản 2000 trở lên, 10 MB đĩa cứng tối thiểu để cài đặt phần mềm ban đầu
 • Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS SQL Server 2008 R2
 • Tương thích với các loại thiết bị đọc mã vạch qua cổng PS/2 hoặc USB
 • Máy in laser hoặc máy in kim để in ấn các báo cáo

Dùng thử phần mềm

Vui lòng nhập địa chỉ email của bạn vào ô dưới đây.

Phần mềm Boomerang Soft là gì?

Boomerang Soft chuyên cung cấp các phần mềm quản lý kinh doanh, tên gọi Boomerang với hàm ý rằng đầu tư vào phần mềm tương tự như việc sử dụng Boomerang - vũ khí của thổ dân Châu Úc - sau khi ném đi, Boomerang sẽ bay trở lại với người sử dụng nó.