Quản lý đào tạo

Phần mềm quản lý đào tạo tmProx là ứng dụng hỗ trợ công tác quản lý và phục vụ đào tạo trong các trường Đại học – Cao đẳng triển khai theo qui chế đào tạo tín chỉ. tmProx bao gồm 2 phiên bản: phiên bản quản lý trên mạng nội bộ và website dành cho sinh viên

Tổng quan

tmProx là sản phẩm phần mềm hỗ trợ công tác quản lý và phục vụ đào tạo trong các trường Đại học – Cao đẳng triển khai theo qui chế đào tạo tín chỉ, tmProx bao gồm 3 thành phần:

Phiên bản trên mạng nội bộ phục vụ công tác quản lý đào tạo:

Website dành cho sinh viên hỗ trợ đăng ký học phần các kỳ học và theo dõi thông tin học vụ cá nhân

 dao tao tin chi sinh vien  dao tao tin chi giang vien
Dành cho sinh viên và phụ huynh theo dõi hồ sơ sinh viên: thông tin cá nhân, quá trình học tập và học phí   Đăng ký học phần các kỳ học, theo dõi các thông báo của phòng đào tạo và các giảng viên...

Phần mềm sổ tay giảng viên

phan mem so tay giang vien

Các chức năng chính

QUẢN LÝ DANH MỤC

QUẢN LÝ HỒ SƠ

QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

QUẢN LÝ HỌC PHÍ

QUẢN TRỊ HỆ THỐNG

HỖ TRỢ TÁC NGHIỆP

TÍNH CÁ NHÂN HÓA

Cấu hình tối thiểu